Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Assistanca Sp. z o.o. ul. Opolska 38, 47-344 Walce. Można się z nami skontaktować pisząc na adres e-mail biuro@assistanca.pl lub listownie na adres ul. Prudnicka 4, 47-370 Moszna.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanej RODO) tj. niezbędności przetwarzania w celu realizacji umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
  • Inne podmioty uczestniczące w realizacji umowy
  • Podmioty zapewniające administratorowi obsługę techniczną i prawną
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
  • przez okres 7 lat w przypadku danych finansowo-księgowych oraz
  • w pozostałym zakresie do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jednak nie krócej niż 1 rok od zakończenia umowy a także
  • 50 lat w przypadku zleceniobiorców objętych ubezpieczeniem społecznym.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie możnością zawarcia umowy.