Placówka całodobowej opieki nad osobami niesamodzielnymi

Funkcjonowanie placówki będzie opierać się na zapewnieniu opieki w systemie nieinstytucjonalnym, czyli:

W placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest nie większa niż 30 osób oraz w której:

 • usługi są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);
 • wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców;
 • mieszkańcy mają wystarczającą kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki;
 • mieszkańcy nie są odizolowani od ogółu społeczności jak również nie są zmuszeni do mieszkania razem.

Placówka dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi

Funkcjonowanie placówki będzie opierać się na zapewnieniu opieki w systemie nieinstytucjonalnym.

Ponadto usługi w ramach placówki będą świadczone w sposób umożliwiający  niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi będą zapobiegać odizolowaniu osób w niej przebywających od rodziny i środowiska lokalnego, umożliwiając również podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Będą to usługi świadczone w sposób:

 • zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 •  umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
 • zapewniający, że odbiorcy usług nie są izolowani od ogółu społeczności oraz nie są zmuszeni do przebywania razem;
 • gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osób.

Placówka – zespół mieszkań wspomaganych ukierunkowanych na wsparcie (asystę) osób niesamodzielnych

Funkcjonowanie mieszkań ma z góry założony charakter samodzielny i  będzie prowadzone w sposób mający na celu podkreślenie zasady nieinstytucjonalności i będzie opierać się na zapewnieniu wsparcia według zasad charakterystycznych dla opieki nieinstytucjonalnej:

 • w zespole mieszkań wspomaganych liczba mieszkańców jest nie większa niż 30 osób oraz:
 • dodatkowe, oferowane usługi są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);
 • wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców;
 • mieszkańcy mają wystarczającą kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach mieszkań wspomaganych;
 • mieszkańcy biorą czynny udział w życiu lokalnej społeczności.